Goshin Jutsu no Kata

Japanese Budo Demonstration for the Tokyo Budokan on August 11, 2012.
Judo - Goshinjutsu no Kata - Takeshi Takeda (6 Dan - Kodokan) & Junichi Miyazaki (6 Dan - Kodokan)